TURKCHEM Uluslararası Kimya Sanayi Dergisi Temmuz 2017 Röportajı

Röportaj
 Koray Kimya Genel Müdürü Sayın Koray Uras ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli söyleşide, sektörün ihtiyacı olan hammaddelerin, ithalatını, satışını ve sevkiyatını kendi bünyesinde gerçekleştiren Koray Kimya’nın, geçmişten günümüze uzanan gelişim sürecinden ve sektördeki yerinden bahsettik.

TURKCHEM | Temmuz - Ağustos 2017

Röportaj

Bize biraz kendinizden, profesyonel geçmişinizden bahseder misiniz?
Ben Koray Uras; Koray Kimya’nın ikinci kuşak temsilci- si ve ortağıyım. Eğitim hayatımı tamamladıktan son- ra, Lüleburgaz merkezimizde dış ticaret departmanın- da çalışma hayatıma başladım. Firmamızın yurtdışı sa- tış ve satın almalarından sorumlu olarak 5 yıl boyun- ca hizmet verdim. Daha sonra bu sorumluluğu, ekibi- me devrederek 2016 yılı sonunda İstanbul ofisini aç- tım. 2017 yılında İstanbul Depomuzu hizmete soktuk ve ekibimizi genişleterek, firmamızın büyümesine kat- kıda bulunuyoruz.

Koray Kimya’nın geçmişten günümüze geçirdiği ge- lişim sürecinden bahseder misiniz?
Koray Kimya, Türkiye’nin önde gelen kimyasal ham- madde tedarikçilerinden biridir. 1992 yılında M. Ha- luk Uras tarafından, İstanbul’da kurulmuştur. Kurulu- şumuzdan günümüze, ürün ve müşteri portföyümü- zü geliştirerek firmamızı büyütmekteyiz. 1992 yılında İstanbul’da doğan firmamız, günümüzde Türkiye’nin altı büyük şehrinde depo ve ofisleri ile hizmet vermek- tedir. Sürekli yatırımlar ve sektörün ihtiyaçlarına doğru zamanda vermiş olduğumuz yanıtlar sayesinde, firma- mız bir marka haline gelmiştir. Günümüzde 120’den fazla çalışanı bünyesinde barındıran firmamızın merke- zi Lüleburgaz’da bulunmaktadır, İstanbul, İzmir, Bur- sa, Antalya ve Mersin depolarından tüm Türkiye’ye ve yakın coğrafyadaki komşu ülkelere hizmet vermekte- dir. Koray Kimya yıllardır Türkiye’nin en fazla Hidrojen Peroksit satışı yapan firmasıdır. Türkiye’de ki tüketimin 1/3 ünü tedarik etmekteyiz.

Koray Kimya olarak nasıl bir misyon ve vizyon be- lirlediniz?
Koray Kimya olarak; Sektör ortalamasının çok üstün- deki çalışma azmimiz ve vizyonumuzla, fiyat ve kalite- de öncü müşteri memnuniyetinde lider olma başarısı- nı gösteren, kimya sektöründe en çok bilinen ve tercih edilen marka olmayı hedeflemekteyiz.

Ürün çeşitleriniz nelerdir?

Sektörün ihtiyacı olan bütün kimyasal hammaddele- rin, ithalatını, satışını ve sevkiyatını kendi bünyemiz- de gerçekleştirmekteyiz. Türkiye’nin en geniş ürün yel- pazesine sahip olan firmalarından bir tanesiyiz. Yaygın depo ağımız, uzman kadromuz, ithalat avantajlarımız, lojistik imkanlarımız ile müşterilerimize optimum fay- da sağlamaktayız. Tekstil Kimyasalları ve Yardımcıları, Tekstil Boyaları, Gıda Kimyasalları, Tarım Kimyasalları ve Gübreler, Deterjan Kimyasalları, Endüstriyel Kimya- sallar ve Solventler, ana ürün gruplarımızı oluşturmak- tadır.

TURKCHEM | Temmuz - Ağustos 2017

 

Röportaj

Ürünlerinizi geliştirirken ya da üretirken neleri göz önüne alıyorsunuz?
Ana faaliyet konumuz, kimyasal hammadde satışı- dır. 2000 yılında başlamış olduğumuz gübre üretimi ile başta merkezimizin bulunduğu Trakya bölgesinde ve Antalya, Mersin gibi tarım alanlarının yoğun oldu- ğu bölgelerde satış yapmaktayız. Gübre üretimlerimiz- de, çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını sağla- yacak ürünler üretmeye özen gösteriyoruz. Bu ürün- ler hem doğaya hem de insan sağlığına zarar vermeye- cek, tamamı lisanslı ve maliyet avantajı gözetmek adı- na ürün kalitesinden ödün vermeden üretilmektedir. Üretimlerimizde ana hammaddelerin ithalatını kendi- miz gerçekleştirdiğimiz ve yıllardır değişmeyen güveni- lir firmalar ile çalıştığımız için fiyat/performans oranı- mız çok yüksektir.

Kaliteli ürünler üretmenin hiç şüphesiz ki teknolo- ji ve uzman iş gücü ile yakından ilişkisi var. Tekno- loji ve uzman iş gücü için nasıl bir politika sürdürü- yorsunuz?

Kaliteli Ürünler üretmek için, kullandığımız ürünlerin kaliteli olması ve iş gücünün de bu kaliteyi destekler ni- telikte olması gerekmektedir. Ürünlerimizin üretimin-

de ve Ar-Ge departmanımızın başında, 20 yılı aşkın sü- redir bizimle birlikte olan, fabrika müdürümüz Kimya Yüksek Mühendisi Şükran Şahin bulunmaktadır. Kendi- si bütün üretim prosesini, formülleri ve gerekli izinlerin alınması konusunda organizasyonları yürütmektedir.

 

TURKCHEM | Temmuz - Ağustos 2017

Kalite Kontrol Testlerinin önemi nedir? Bu süreç na- sıl ilerliyor?
Kalite kontrol testleri, sürecimizde çok önemli yer tut- maktadır. Üretimlerimizin belirttiğimiz değerlerin altın- da olması, marka değerimizi ve müşterilerimizin emek- lerini korumak adına en fazla üstünde durmuş oldu- ğumuz konudur. Her üretimimiz paketlenmeden önce muhakkak laboratuvar ortamında testleri yapılır, analiz değerleri uygunsa paketlemeye alınır. Aksi bir durum- da, bu üretim kesinlikle piyasaya sürülmez. Her üreti- me ait analiz raporlarımız ve şahit numunelerimiz, ilgi- li mevzuat doğrultusunda sorumluluğumuz sona erin- ceye kadar saklı tutulur.

Ar-Ge’ye bakış açınız nedir?

Ar-Ge faaliyetlerimizi merkezimizde sürdürmekteyiz. Bu faaliyetler kapsamında, üretimini ve satışını yapmış olduğumuz ürünlere ait müşteri geri dönüşlerine çok önem vermekteyiz. Bu kapsamda Trakya Bölgesi’nin farklı yerlerinde 200 dönümden fazla tarım arazisi sa- tın alan firmamız, ürettiği ürünleri bu bölgelerde sü- rekli denemelerini yapmakta ve bunlar raporlandırıl- maktadır. Tüketiciye sunacağımız ürünler önce kendi tarım arazilerimizde denenir ve onaydan geçtikten son- ra üretim, pazarlama süreci başlar.

Ar-Ge faaliyetleriniz nelerdir? Bu faaliyetleri belir- lerken neleri göz önüne alıyorsunuz?
Günümüzde, tarımın önemi daha fazla ortaya çıkmış- tır. Maalesef ki hala ülkemizde kullanılan gübre miktar- ları Avrupa’da ki örneklerle kıyaslandığında çok geride kalmaktadır. Biz Ar-Ge departmanında kendi ürettiği- miz ürünleri geliştirirken bir yandan da bölgelerimiz- de ki çiftçilere küçük seminerler ve toplantılar düzenle- yerek aydınlatmaya, verimliliklerini artırmayı hedefliyor ve onları her koşulda desteklemek için elimizden gele- ni yapıyoruz.

Gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz ye- nilikler nelerdir?
Koray Kimya olarak, gelecek yıllarda istihdam sayımı- zı, ciromuzu ve müşteri sayımızı artırarak büyümek en büyük hedeflerimizin başında gelmektedir. 2017 Yılı- nın başında oluşturduğumuz “İş Geliştirme Departma- nı” bu yönde bizleri ileriye taşımak için ve gelişen tek- nolojilere daha hızlı adapte olabilmemiz adına çalışma- larını sürdürmektedir. Şu anda sektör ve Türkiye ortala- masının üzerinde büyümeye devam etmekteyiz, bunu sürdürülebilir ve kalıcı hale getirebilmek adına çalış- maktayız. Aslında biraz da kabuk değiştiriyoruz diyebi- lirim. Gelecek yıllarda çok daha aktif ve çok daha kes- kin hamleler yapan bir firma göreceksiniz.

Sektörle ilgili ne söylemek istersiniz?

Kimya sektörü çok fazla paydaşın olduğu büyü bir sek- tör. Her geçen gün rekabet daha fazla kızışıyor ve sert- leşiyor. Önemli olanın dürüst ve verimli çalışmak oldu- ğunu düşünüyorum. Aslında bizim başarımızın sırrı da burada yatıyor. Koray Kimya olarak 25 yıldır, hayata kimya ile değer katıyoruz.

Röportaj

TURKCHEM | Temmuz - Ağustos 2017